Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Voor de goede gang van zaken, verzoek ik u onderstaande informatie door te nemen.

Artikel 1, definities

In de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Verwijzer: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

Artikel 2, verwijzing

De diëtist is vrij toegankelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.  

Artikel 3, vergoeding

De consulten bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is hier een verwijsbrief voor nodig, zie Artikel 2. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt in de basisverzekering geen eigen risico. Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt dit wel.  

Artikel 4, tariefstelling

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:

  1. De directe tijd: de tijd waarbij de cliënt bij de diëtist aanwezig is
  2. De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan cliënt gebonden werkzaamheden. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Hierbij kunt u o.a. denken aan: het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het rapporteren naar de verwijzer en de administratieve verwerking van gegevens. Aan het begin en aan het eind van de behandeling zal altijd 15 minuten indirecte tijd gedeclareerd worden in verband met het opstellen van het advies, de rapportage naar de verwijzer en het afsluiten van het dossier. 

De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling). Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5, patiëntgegevens

De diëtist verwerkt de gegevens in een elektronisch patiëntendossier. Uw geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Artikel 6, rapportage

De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij uw diëtist.  

Artikel 7, verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op de afspraak aanwezig te zijn, dient hij de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail te worden gedaan. De cliënt kan ten allen tijde afzeggen, ook in het weekend. Indien de afspraak niet op tijd afgezegd is, is de diëtist gerechtigd om de kosten van de afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.  

Artikel 8, facturatie

Factureren van de consulten vindt achteraf plaats en ontvangt de cliënt zelf. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Artikel 9, aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht, zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.  De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist tenminste 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen. 

Artikel 10, klachtrecht

In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd dit te uiten. De cliënt kan het volgende doen:

– Maak de klacht bespreekbaar met de diëtist. Gezamenlijk kan dan gezocht worden naar een bevredigende oplossing voor de klacht.

– Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing.

-Is uw klacht nog niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u de klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via info@zorggeschil.nl meer informatie www.zorggeschil.nl. De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Artikel 11, betalingsvoorwaarden

De door SPIJS Oegstgeest verstuurde facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op het IBAN rekeningnummer op de factuur vermeld.

Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de cliënt in verzuim. De diëtist is gerechtigd om vanaf de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering als kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.  In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met  € 10,00 administratiekosten.  

Voor de bepaling van de hetgeen door de cliënt aan de diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting). Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Artikel 12, wijzigingen

Via www.mijnspijs.nl worden eventuele wijzigingen betreffende de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden bekend gemaakt.  

Spijs Oegstgeest – tel. 06-41889190 – www.mijnspijs.nl